គូឡារ៉ា វ៉ធើរ ប្តេជ្ញា បន្ត អភិវឌ្ឍ ប្រកប ដោយ ចីរភាព និង ទំនួល ខុស ត្រូវ សង្គម

Khmernas - August 1, 2022

ក្រុម ហ៊ុន Kulara Water (គូឡារ៉ា វ៉ធើរ) ជា ក្រុម ហ៊ុន ផលិត ទឹក រ៉ែ ធម្ម ជាតិ អូ គូលែន ឈាន មុខគេ នៅ កម្ពុជា បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត បន្ត អភិវឌ្ឍប្រកប ដោយ ចីរភាព និង ទំនួល ខុសត្រូវ សង្គម បន្ទាប់ ពី ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ថ្មី ចំនួន ២ សម្រាប់ ជា ការ ផ្តល់ កត្តិយស ដល់ គូឡារ៉ា វ៉ធើរ នៃ កិច្ច ខិត ខំប្រឹង ប្រែង ចូល អភិវឌ្ឍន៍ បៃតង ក្នុង ជីវកម្ម ជិត ១ ទសវត្ស រ៍ នៅ កម្ពុជា ។ កម្មវិធី ពានរង្វាន់សហគ្រាសទទួលខុសត្រូវអាស៊ី(AREA) ឆ្នាំ ២០២២ ដែល រៀបចំដោយ អង្គការ Enterprise Asia ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង គោល បំណងដើម្បី លើកកម្ពស់ភាពជាសហគ្រិនដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមហ៊ុនចូលរួមក្នុងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។

Learn more (in Khmer):...