ភាពជា អ្នកដឹកនាំ ប្រកបដោយ និរន្តរភាព របស់ ក្រុមហ៊ុន Kulara Water ( អូ គូលែន ) ទទួល ពានរង្វាន់ នៅក្នុង ការប្រកួតប្រជែង ពានរង្វាន់ AREA ឆ្នាំ ២០២០

Thmey Thmey - September 28, 2020

បន្ទាប់ពី ទទួលបាន ពានរង្វាន់ ចំណាត់ថ្នាក់ លេខ ១ ផ្ដល់ជូន ដោយ សភាពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុប ដែលជា ពានរង្វាន់ សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន មាន ទំនួល ខុសត្រូវ សង្គម នៅក្នុង ការប្រកួតប្រជែង ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុង ចំណាត់ ថា្នក់ ក្រុមហ៊ុន ធំៗ ក្រុមហ៊ុន ដែល ផលិត ទឹករ៉ែ ធម្មជាតិ អូ គូលែន ទើបបាន ទទួលពានរ ង្វាន់ ជា ក្រុមហ៊ុន មាន ទំនួល ខុសត្រូវ នៅ អាស៊ី ឆ្នាំ ២០២០ ក្នុង ចំណាត់ថ្នាក់ ការវិនិយោគ ទៅលើ មនុស្ស ។ 

Read more (in Khmer):...