ក្រុមហ៊ុន Kulara Water (អូគូលែន) បាន ទទួល ពាន រង្វាន់ ជា ក្រុមហ៊ុន មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ នៅ អាស៊ី (AREA)

Business Cambodia - September 28, 2020

ក្រោយ ពេល ទទួល បាន ពាន រង្វាន់ ចំណាត់ ថ្នាក់ លេខ ១ ជា ក្រុមហ៊ុន មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ សង្គម ដែល ហៅ កាត់ ថា  RSE ពី សភា ពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុប កាល ពី ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ ក្នុង ចំណាត់ ថ្នាក់ ក្រុមហ៊ុន ធំៗ រួចមក ក្រុមហ៊ុន  Kulara Water ទើប ទទួល បាន ពាន រង្វាន់  AREA ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ក្នុង ចំណាត់ ថ្នាក់ “ ការ វិនិយោគ ទៅ លើ មនុស្ស”។ 

Read more (in Khmer) :...