ការងារសង្គមជួយឱ្យក្រុមហ៊ុន Kulara Water ឈ្នះបានពានរង្វាន់ CSR

Rasmei News, November 7, 2019

​ក្រុមហ៊ុន​ Kularawater​ ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែលមាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​សង្គម​ហៅ​កាត់​ថា ​CSR​ ពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​។ ​ពានរង្វាន់ដែល Kularawater​ ឈ្នះនោះគឺ ​«Large Categories» ជា​ក្រុមហ៊ុន​ខាង​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​

Read more (in Khmer):...