ទឹកហ្គ័ស Sparkling Water លើកដំបូងត្រូវបានផលិតនៅកម្ពុជា

Rasmei News, November 5, 2019

កន្លងមកកម្ពុជាបាននាំចូលទឹកដែលមានជាតិហ្គ័ស (Sparkling Water) ពីក្រៅប្រទេសដើម្បីបម្រើទីផ្សារកម្ពុជា។ តែឥឡូវនេះ ស្ប៉ាកលីងវ៉តធ័រលើកដំបូងគេដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការហើយ ។

Read more ( in Khmer ):...