ក្រុមហ៊ុន Kulara Water បង្ហាញពីហេតុផលនៃការទទួលបានពានរង្វាន់ CSR

Cambonomist, November 1, 2019

អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Kulara Water បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ក្រៅពីជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានផលិតផលសម្រាប់លក់រកប្រាក់ចំណេញ ហើយលោកនិងសហស្ថាបនិកផ្សេង បានឯកភាពគ្នាលើកការអនុវត្តការងារទំនួលខុសត្រូវសង្គមផងដែរ ដោយបានបង្កើតការងារប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលនៅកម្ពុជាឲ្យមនុស្សធ្វើការជាង ១៦០នាក់។ 

Read more ( in Khmer ):...