មូលនិធិ និងក្រុមហ៊ុនបារាំង ជួយឲ្យសាលាដាច់ស្រយាល នៅលើភ្នំគូលែន មានការរីកចម្រើន

Dap News, November 1, 2019

លោក គាម អំណត់ នាយកសាលាបឋមសិក្សាសង្កែឡាក់បានឲ្យដឹងថា កាលពីមុនសាលាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើឡើយ តែបន្ទាប់ពីមានការជួយពីអង្គការមូលនិធិបុរាណវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍរបស់បារាំង និងក្រុមហ៊ុន Kulara Water (អូ គូលែន)​ របស់បារាំងរួចមកឃើញថា សាលាមានភាពល្អប្រសើច្រើន។

Read more ( in Khmer ):...