អ្នកភូមិរស់នៅជើងភ្នំគូលែនមួយចំនួនចាប់ទទួលបានផលពីការវិនិយោគរបស់ឯកជន

PNN TV, October 31, 2019 (Live)

នៅខេត្តសៀមរាប ការវិនិយោគរបស់ឯកជនបានបង្កើតការងារជាច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជើងភ្នំគូលែន ជំនួសឱ្យការឡើងភ្នំរកឈើ ឬអនុផលិតផលព្រៃឈើដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិត។

Learn more ( live in Khmer, 12’43 ):...