ក្រុមហ៊ុន Kulara Water ទទួលបានពានរង្វាន់ CSR (ក្រុមហ៊ុនមានទំនួលខុសត្រូវសង្គម)

Business Cambodia, July 5, 2019

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រង្វាន់ CSR (ក្រុមហ៊ុនមានទំនួលខុសត្រូវសង្គម) លើកដំបូងដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង ឆ្នាំនេះដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ទើបត្រូវបានផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន Kulara Water ដោយសារកិច្ចការទាំងមូលរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ Read more (in Khmer): ...