សភាពាណិជ្ជកម្មអ៊ឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា និងដៃគូរ ប្រកាសជ័យលាភីអ្នកឈ្នះសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម (CSR) នៅកម្ពុជា

Rasmei News, June 27, 2019

ដោយ ៖ ដេប៉ូ/ភ្នំពេញ៖ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា (EuroCham Cambodia) បានលើកឡើងថា ការប្រកួតប្រជែង CSR ដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់ វិស័យឯកជនទាំងមូល ពីបណ្តាលក្រុមហ៊ុននានា ដែលកំពុងដំណើរការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងត្រូវបានរៀបចំរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង ។ Read more (in Khmer): ...